دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع سود

تابع سود
profit function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع سود و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ