دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع کران‌دار اندازه‌پذیر ، تابع کراندار اندازه‌پذیر ،

تابع کران‌دار اندازه‌پذیر ، تابع کراندار اندازه‌پذیر ، تابع اندازه پذیر کراندار
bounded measurable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع کران‌دار اندازه‌پذیر ، تابع کراندار اندازه‌پذیر ، تابع اندازه پذیر کراندار و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ