دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع بی نهایت مشتقپذیر

تابع بی نهایت مشتقپذیر
infinitely differentiable function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع بی نهایت مشتقپذیر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ