دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی normal probability density function

normal probability density function
تابع چگالی احتمال نرمال
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی normal probability density function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی