دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی simple loss function

simple loss function
تابع زیان ساده
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی simple loss function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی