دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع پلّه ای ، تابع پلّکانی ، تابع پلّه‌ای ، تابع پله ای

تابع پلّه ای ، تابع پلّکانی ، تابع پلّه‌ای ، تابع پله ای
step function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع پلّه ای ، تابع پلّکانی ، تابع پلّه‌ای ، تابع پله ای و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ