دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع توزیع وجود ، تابع توزیع موجودیت

تابع توزیع وجود ، تابع توزیع موجودیت
existence distribution function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع توزیع وجود ، تابع توزیع موجودیت و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ