دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یکنواخت-پیوسته

تابع یکنواخت-پیوسته
uniformly continuous function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یکنواخت-پیوسته و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ