دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع چند ارزشی

تابع چند ارزشی
multi valued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع چند ارزشی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ