دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی simple function

simple function
تابع ساده ، تابع تک ارز
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی simple function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی