دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی bound of a function

bound of a function
کران یک تابع ، کران تابع
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی bound of a function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی