دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع دو مقداری

تابع دو مقداری
two valued function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع دو مقداری و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ