دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع یکنوا

تابع یکنوا
monotone function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع یکنوا و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ