دیکشنری تخصصی البرز

نتایج برای معنی فارسی lower semicontinuous function

lower semicontinuous function
تابع پایین نیم پیوسته
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
اصطلاحات انگلیسی مشابه با واژه تخصصی lower semicontinuous function و معنی فارسی آنها در لیست زیر ارائه شده اند.
تلفظ انگلیسی
فارسی