دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع تحلیلی ، تابع آناکاویک تابعی که بتوان آن را به

تابع تحلیلی ، تابع آناکاویک تابعی که بتوان آن را به وسیله یک سری تیلور همگرا نمایش داد
analytic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع تحلیلی ، تابع آناکاویک تابعی که بتوان آن را به وسیله یک سری تیلور همگرا نمایش داد و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ