دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای مشتق یک تابع حقیقی

مشتق یک تابع حقیقی
derivative of a real function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی مشتق یک تابع حقیقی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ