دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع گویا ، ‌ تابع منطق

تابع گویا ، ‌ تابع منطق
rational function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع گویا ، ‌ تابع منطق و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ