دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع شبه محدب ، تابع نیمه محدب

تابع شبه محدب ، تابع نیمه محدب
quasi convex function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع شبه محدب ، تابع نیمه محدب و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ