دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع عددی ، تابع اسکالر

تابع عددی ، تابع اسکالر
scalar function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع عددی ، تابع اسکالر و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ