دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع مشخصه تجربی استیودنتیده

تابع مشخصه تجربی استیودنتیده
studentized empirical characteristic function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع مشخصه تجربی استیودنتیده و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ