دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای نظریه ی تابع ها

نظریه ی تابع ها
theory of function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی نظریه ی تابع ها و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ