دیکشنری تخصصی البرز

معادل های انگلیسی برای تابع نانزولی ، تابع یکنوای صعودی

تابع نانزولی ، تابع یکنوای صعودی
monotone increasing function
این اصطلاح تخصصی مربوط به رشته رياضی است.
واژه های فارسی مشابه با اصطلاح تخصصی تابع نانزولی ، تابع یکنوای صعودی و معادل انگلیسی آنها در لیست زیر قابل مشاهده است
فارسی
انگلیسی تلفظ